Úplná pravidla spotřebitelské soutěže
„Vyhraj BBQ Gril Heinz a další ceny“

Organizátorem a vyhlašovatel soutěže je:

Emco spol. s r. o.

Se sídlem: Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 14900
IČ: 41191129
Spisová značka: C 6522 vedená u Městského soudu v Praze

Technickým správcem soutěže je:

Fresh Services, s.r.o.

Se sídlem: Praha 4, Nad Ostrovem 791/8, PSČ 14700
IČ: 28180208
Spisová značka: C 131041 vedená u Městského soudu v Praze

1. Termín, místo konání soutěže

1. Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1. 9. 2019 00:00:00 do 15. 10. 2019 23:59:59 hod. včetně prostřednictvím internetových stránek https://www.heinz.co.cz.

2. Účastníci soutěže

1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní veškeré soutěžní podmínky uvedené v bodě 4. těchto soutěžních pravidel.

2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora a Technického správce i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, stejně jako statutární zástupci Organizátora a Technického správce i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném zněn V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, nemá tato osoba nárok na výhru.

3. Osoby nesplňující podmínky nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na posouzení, zda došlo ke splnění všech stanovených podmínek.

3. Výrobky zařazené do soutěže

1. Do soutěže jsou zařazeny všechny výrobky Heinz dostupné v prodejní síti v České republice.

4. Soutěžní mechanika

1. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže zakoupí během jednoho nákupu alespoň 3 ks. libovolných výrobků uvedených v článku 3. těchto pravidel („Výrobky zařazené do soutěže“) a uchová si účtenku / doklad o provedení nákupu.

2. Po provedení nákupu navštíví soutěžící webovou stránku https://www.heinz.co.cz a na adrese https://www.heinz.co.cz/kup-3-produkty/ vyplní soutěžní formulář a uvede údaje:

a. místo nákupu soutěžních výrobků
b. jméno
c. příjmení
d. e-mail
e. telefon
f. datum a čas nákupu ze soutěžní účtenky

3. Dále potvrdí souhlas se soutěžními pravidly a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů. Kliknutím na tlačítko Odeslat v soutěžním formuláři odešle vyplněný soutěžní formulář.

4. Soutěžící je zařazen do soutěže v okamžiku doručení vyplněného soutěžního formuláře. Pokud soutěžící nevyplní všechny požadované údaje, nemůže se zúčastnit soutěže a nebude zařazen do losování.

5. Soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, pokaždé však s novou účtenkou prokazující soutěžní nákup, tj. obsahující alespoň 3 ks soutěžních výrobků Heinz.

6. Organizátor soutěže může pro přiznání výhry požadovat od výherce všechny soutěžní účtenky.

5. Vyhodnocení soutěže

1. Nejpozději do 14 dní po ukončení soutěže budou ze všech platných soutěžních vstupů vylosováni výherci cen.

2. Losování bude probíhat za účasti notářského dozoru.

6. Kontaktování výherců

1. Vylosovaní výherci budou kontaktováni ze strany Organizátora soutěže a budou vyzváni k zaslání platné soutěžní účtenky (nebo platných soutěžních účtenek v případě vícenásobné účasti) v podobě scanu, fotografie nebo poštovní zásilky. Soutěžní účtenka se považuje za platnou, obsahuje-li minimálně tři soutěžní výrobky zakoupené v termínu konání soutěže na území České republiky a datum a čas nákupu se shoduje s údaji, které soutěžící uvedl při odeslání soutěžního formuláře.

2. Organizátor si dále od vylosovaných výherců vyžádá platnou adresu, na kterou mu bude v případě splnění všech podmínek soutěže výhra zaslána.

3. Výhra bude výherci odeslána do tří týdnů od ověření nároku na výhru dle těchto soutěžních pravidel prostřednictvím České pošty.

4. Organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za doručení výher nebo jejich poškození či ztrátu během zasílání ze strany České pošty.

7. Výhry vložené do soutěže

1. Do soutěže jsou vloženy následující výhry:

a. 24 x Gril alá barel
b. 59 x Malý gril
c. 11 x Sedací vak
d. 40 x Grilovací sada v zástěře

8. Zpracování osobních údajů

1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjemní, e-mailová adresa, telefon, poštovní adresa (dále jen „osobní údaje“) pro účely soutěže v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a to na dobu 5 let od odeslání soutěžního formuláře nebo sdělení poštovní adresy. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je organizátor.

2. Osobní údaje mohou být předány třetím stranám v souvislosti se zasíláním výher v rámci soutěže.

3. Stane-li se soutěžící výhercem soutěže, souhlasí s uveřejněním svého jména a prvního písmene příjmení v seznamu výherců na internetových stránkách https://www.heinz.co.cz.

4. Soutěžící bere na vědomí, že má práva na:

a. přístupu ke svým osobním údajům
b. opravu osobních údajů
c. být zapomenut
d. podání námitky proti zpracování osobních údajů
e. přenositelnost osobních údajů
f. a další práva stanovená nařízením GDPR

5. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas se zařazením osobních údajů do databáze Organizátora soutěže a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely Organizátora. Soutěžící může svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to bezplatně na e-mailové adrese gdpr@emco.cz.

9. Závěrečná ustanovení

1. Výměna výher nebo výměna peněžního plnění za výhry není možná.

2. Vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou není možné.

3. Organizátor ani technický správce neodpovídají za škody způsobené účastí v soutěži.

4. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit soutěžní pravidla. Pro soutěž jsou platná pravidla soutěže ve znění, ve kterém jsou tato uveřejněna na internetových stránkách organizátora na internetové adrese https://www.heinz.co.cz.

5. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže.

6. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách soutěže náleží organizátorovi soutěže.

V Praze dne 30. 8. 2019

Size: XS SM MD LG XL