Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„Vyhraj Gril Heinz a ďalšie ceny“
Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je:
Emco spol. s r. o.
So sídlom: Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 14900
IČ: 41191129
Spisová značka: C 6522 vedená na Mestskom súde v Prahe
Technickým správcom súťaže je:
Fresh Services, s.r.o.
So sídlom: Praha 4, Nad Ostrovem 791/8, PSČ 14700
IČ: 28180208
Spisová značka: C 131041 vedená na Mestskom súde v Prahe
1. Termín, miesto konania súťaže
1. Súťaž prebieha v predajniach Nitrazdroj, a. s. v termíne od 1. 6. 2020 00:00:00 do 30.6. 2020 23:59:59 hod. vrátane, prostredníctvom internetových stránok www.heinz.co.cz.
2. Účastníci súťaže
1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní všetky súťažné podmienky uvedené
v bode 4. týchto súťažných pravidiel.
2. Zo  súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora a osoby, ktoré sú im blízke v zmysle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa výhercom stane vylúčená osoba, nemá táto osoba nárok na výhru.
3. Osoby nespĺňajúce podmienky alebo jednajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené.
4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie, či došlo k splneniu všetkých stanovených podmienok.
3. Výrobky zaradené do súťaže
1. Do súťaže sú zaradené výrobky:
1. Heinz paradajkový kečup jemný 570g (500ml) EAN 8715700421377
2. Heinz paradajkový kečup ostrý 570g (500ml) EAN 8715700420363
3. Heinz omáčka Sweet Chilli 260g (220ml) EAN 5000157074591
4. Heinz omáčka barbecue 250g (220ml)  EAN 8715700415574
5. Heinz omáčka 3 druhy korenia 220g (220ml) EAN 8715700417684
4. Súťažná mechanika
1. Súťažiaci sa do súťaže zapoja tak, že si v dobe konania súťaže zakúpia behom jedného nákupu aspoň 1 ks ľubovoľného výrobku uvedených v bode 3. Výrobky zaradené do súťaže a uschová si pokladničný doklad / doklad o vykonaní nákupu.
2. Po vykonaní nákupu navštívi súťažnú webovú stránku www.heinz.co.cz a na adrese www.heinz.co.cz/souteze-sk vyplní súťažný formulár a uvedie údaje:
a. miesto nákupu súťažných výrobkov
b. meno
c. priezvisko
d. e-mail
e. telefón
f. dátum a čas nákupu z pokladničného dokladu
3. Ďalej  potvrdí súhlas so súťažnými podmienkami a udelí súhlas so spracovaním osobných údajov. Kliknutím na tlačidlo Odoslať v súťažnom formulári odošle vyplnený súťažný formulár.
4. Súťažiaci je zaradený do súťaže v momente doručenia vyplneného súťažného formulára. Pokiaľ súťažiaci nevyplní všetky požadované údaje, nemôže sa zúčastniť súťaže a nebude zaradený do zlosovania.
5. Súťažiaci sa môže opakovane zúčastniť súťaže, zakaždým však s novým pokladničným dokladom preukazujúci súťažný nákup.
6. Organizátor súťaže môže pre priznanie výhry požadovať od výhercu všetky súťažné doklady.
5. Vyhodnotenie súťaže
1. Dňa 15.7. 2020 budú zo všetkých platných súťažných vstupov vylosovaní výhercovia cien.
2. Losovanie bude prebiehať v sídle Organizátora.
6. Kontaktovanie výhercov
1. Vylosovaní výhercovia budú kontaktovaní zo strany Organizátora súťaže a budú vyzvaní k zaslaniu platného súťažného pokladničného dokladu (alebo platných súťažných pokladničných dokladov v prípade viacnásobnej účasti) v podobe scanu, fotografie alebo poštovej  zásielky. Súťažný pokladničný doklad sa považuje za platný,
pokiaľ obsahuje minimálne jeden súťažný výrobok zakúpený v termíne konania súťaže v predajniach Nitrazdroj na území Slovenskej republiky dátum a čas nákupu sa zhoduje s údajmi, ktoré súťažiaci uviedol pri odoslaní súťažného formulára.
2. Organizátor si naďalej od vylosovaných výhercov vyžiada platnú adresu, na ktorú mu bude v prípade splnenia všetkých podmienok súťaže výhra zaslaná.
3. Výhra bude výhercovi odoslaná do troch týždňov od overenia nároku na výhru podľa týchto súťažných pravidiel prostredníctvom Českej a Slovenskej pošty.
4. Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za doručenie výhier alebo za ich poškodenie či stratu v priebehu zaslania zo strany Českej a Slovenskej  pošty.
7. Výhry vložené do súťaže
1. Do súťaže sú vložené nasledujúce výhry:
1. Veľký plynový gril Hecht 1x
2. Malý gril Heinz 1x
3. Grilovacia sada Heinz 1x
4. Cestovná taška Heinz 1x
5. Drevená doska na krájanie Heinz 1x
6. Drevená doska na krájanie Heinz 1x
7. Drevená doska na krájanie Heinz 1x
8. Tričko Heinz 1x
9. Tričko Heinz 1x
10. Tričko Heinz 1x
8. Spracovanie osobných údajov
1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas so správou, spracovaním a uschovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón, poštová adresa (ďalej len „osobné údaje“) pre účely súťaže v rozsahu a spôsobom stanoveným zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení a nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a to na dobu 5 rokov od odoslania súťažného formulára alebo oznámením poštovej adresy. Poskytnutie údajov je podmienkou účasti v súťaži. Správcom osobných údajov je organizátor.
2. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám v súvislosti s posielaním výhier v rámci súťaže.
3. Ak sa stane súťažiaci výhercom súťaže, súhlasí s uverejnením svojho mena a prvého písmena priezviska v zozname výhercov na internetových stránkach https://www.heinz.co.cz.
4. Súťažiaci  berie na vedomie, že má právo na:
a. prístup ku svojim osobným údajom
b. opravu osobných údajov
c. byť zabudnutý
d. podanie námietky voči spracovaniu osobných údajov
e. prenos osobných údajov
f. a ďalšie práva stanovené nariadením GDPR
5. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas so zaradením osobných údajov do databázy Organizátora súťaže a s ich následným spracovaním pre marketingové účely Organizátora. Súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to bezplatne na e-mailovej adrese gdpr@emco.cz.
9. Záverečné  ustanovenia
1. Výmena výhier alebo výmena peňažného plnenia za výhry nie je možná.
2. Vymáhanie výhier alebo účasti v súťaži právnou cestou nie je možné.
3. Organizátor ani technický správca nezodpovedajú za škody spôsobené účasťou v súťaži.
4. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek  zmeniť alebo upraviť súťažné pravidlá. Pre súťaž sú platné pravidlá súťaže v znení, v ktorom sú tieto uverejnené na internetových stránkach organizátora na internetovej adrese www.heinz.co.cz.
5. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže.
6. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach súťaže prináleží organizátorovi súťaže.
V Prahe dňa 25. 5. 2020
Size: XS SM MD LG XL